Het secretariaat houdt een registratie bij van giften aan de partij. Ten aanzien van het openbaar maken van ontvangen giften hanteert de partij de wettelijke voorschriften en grensbedragen. Bijdragen die de partij in een kalenderjaar van een gever heeft ontvangen en die in totaal boven de in de wet gestelde grens komen, worden openbaar gemaakt.

In de praktijk betekent dit het volgende.

Giften
Van alle bijdragen (giften, contributies, legaten en erfenissen) die we ontvangen, registreert de Alliantie de naam van de gever, het bedrag van de bijdrage en de datum van ontvangst. Dit geldt ook voor giften in natura. Van bijdragen boven de € 250 registreert Alliantie ook het adres van de gever.

Als we in een kalenderjaar van een gever in totaal € 1.000 of meer hebben ontvangen, dan wordt dit opgenomen in een wettelijk verplicht overzicht. Giften groter dan €10.000 moeten binnen 3 werkdagen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken worden gemeld (dit geldt ook voor een optelsom van giften, bijvoorbeeld 4 x €3.000). Dit overzicht wordt aan het ministerie gezonden. De minister maakt dit overzicht openbaar, in ieder geval door publicatie in de Staatscourant. Van de geregistreerde gegevens worden de naam, de woonplaats en het bedrag openbaar gemaakt. Alleen als de gever een rechtspersoon is wordt naast de woonplaats ook het adres openbaar gemaakt evenals de namen van de natuurlijke personen die achter het bedrijf zitten
In overleg met de betreffende gever kunnen we een verzoek doen om de publicatie van de woonplaats achterwege te laten. De minister zal over dit verzoek oordelen, gelet op het belang van de veiligheid van deze gever.
Van een gever mag per kalenderjaar maximaal €100.000 worden ontvangen.

Anonieme giften
Anonieme giften kunnen we accepteren tot een bedrag van € 250. Mochten we een anonieme gift ontvangen van meer dan € 250 dan moeten we het gedeelte dat het bedrag van € 250 te boven gaat overmaken naar een rekening van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Giften aan individuele kandidaten
Ook eventuele bijdragen aan (de campagne van) een individuele kandidaat geplaatst op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen vallen onder deze wettelijke regels.

Giften uit het buitenland
Giften uit het buitenland zijn alleen toegestaan, afkomstig van in het buitenland woonachtige kiesgerechtigden voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Giftenreglement