Algemeen

Met dit privacy statement informeren wij u over de persoonsgegevens die Alliantie bij de uitvoering van haar taken verwerkt. We leggen uit hoe en waarom we persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken en met wie persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Verder bevat dit Privacy Statement informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij

Alliantie is een politieke vereniging die streeft naar een nieuw sociaal contract, gedragen door alle lagen van de bevolking in Nederland.

Contactgegevens

Alliantie, statutair Vereniging voor het Politieke Midden

Statutair gevestigd:

Waterspiegel 38

7642 JT Wierden

Nederland

T: +31 (0)85 401 602 0

@: Info@alliantie.nl

Website: https://alliantie.nl

KvK: 87982625

Voor welk doel verwerkt Alliantie uw persoonsgegevens

Alliantieverwerkt persoonsgegevens van: Leden, donateurs, belangstellenden voor onze bijeenkomsten, ontvangers van onze nieuwsbrief, websitebezoekers, vrijwilligers en zakelijke contacten, voor de ten uitvoerbrenging van onze activiteiten.

Grondslagen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag men geen persoonsgegevens verwerken als daarvoor geen zogeheten wettelijke grondslag voor is. De AVG heeft de volgende grondenslagen gedefinieerd:

1. Toestemming van de betrokken persoon.

2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.

5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Alliantie beroept zich op de volgende grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang.

Categorieën van persoonsgegevens

Alliantie verzamelt de volgende persoonsgegevens van haar:

leden

NAW gegevens, e-mail, geboortedatum, telefoonnummer, betaalgegevens IBAN-nummer en lidmaatschap bijdrage.

Vrijwilligers

NAW gegevens, e-mail en voorkeur werkzaamheden/interesses.

Donateurs

NAW gegevens, e-mail, financiële betaalgegevens en IBAN-nummer particulieren eventueel aangevuld met notariële acte bij ANBI schenkingen.

NAW gegevens en entiteit bedrijven en organisaties, kvk, financiële betaalgegevens en IBAN-nummer, e-mail, naam tekenbevoegde(n).

Ontvangers nieuwsbrief

E-mail

Belangstellenden bijeenkomsten

NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, digitale foto’s en/of video-opnamen.

Websitebezoeker

Alliantie verzamelt informatie over de bezoekers van de website: URL: https://alliantie.nl d.m.v. ingevulde formulieren voor het werven van leden, vrijwilligers en nieuwsbrief belangstellenden.

Naast het verzenden van ingevulde en of geüploade informatie ontvangen we bij het bezoeken van onze website bepaalde gegevens van u, zoals bijvoorbeeld gegevens over de browser waarmee u onze website bezoekt. Wij bewaren deze gegevens in kleine databestanden die ‘cookies’ worden genoemd. Door deze gegevens in cookies te bewaren, kunnen wij uw browser herkennen en de functies van onze website hierop afstemmen. Onderstaande cookies worden op onze website gebruikt:

Functionele cookies ofwel een door deze website geplaatste cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat uw voorkeuren worden opgeslagen. Daarnaast worden deze cookies gebruikt om de functionaliteit van onze website te verbeteren.

Analytische cookies die of door deze website zijn geplaatst of door een ander domein.

Wij maken gebruik van de Google Analytics pixel maar we hebben de informatie die daardoor gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Jouw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met Google zelf. Wij creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en wij houden jouw gegevens ook niet bij over meerdere apparaten.

‍Deze website maakt ook gebruik van de retargeting opties van Google. Dit maakt het mogelijk om bezoekers aan onze website die al eerder belangstelling hebben getoond, gericht te benaderen met op de persoon en diens interesses afgestemde advertenties in de Google zoekmachine en het Google Netwerk. Dit vindt plaats op basis van een cookie, die geen persoonsgegevens opslaat maar wel het eerdere gebruik op de website opslaat. Deze cookie wordt opgeslagen op je computer of mobiele telefoon. Meer informatie over hoe Google omgaat met jouw data vind je hier.‍

Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

‍Cookies van derden die door andere domeinen zijn geplaatst.

Bij gebruik van diensten van derden (zoals links naar; Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn) op onze website, plaatsen deze derden “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u uit hun netwerk bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen.

Verwijderen en blokkeren van cookies.

U kunt de Installatie van cookies die zijn verzonden door de website van Alliantie wijzigen en/of blokkeren, hierdoor kan de kwaliteit van de werking van de services worden beïnvloed. Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser:

· Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

· Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

· Opera: https://help.opera.com/en/latest/  

· Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

· Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Hoe ontvangt Alliantie persoonsgegevens?

Alliantie ontvangt persoonsgegevens middels websiteformulieren, documenten per post of digitaal in verschillende bestandsformaten via e-mail, website of andere digitale communicatie systemen. Deze persoonsgegevens worden door uzelf in de hoedanigheid van lid, donateur, vrijwilliger, belangstellende of bezoeker van onze website gedeeld.

Met wie kan Alliantie uw persoonsgegevens delen?

Alliantie is verplicht in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen openheid te geven over de giften die zij ontvangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een overzicht van giften van €4.500 of meer. De overzichten bevatten de naam en woonplaats van de gever of geldverstrekker.

In sommige gevallen kan Alliantie persoonlijke informatie vrijgeven indien wettelijke openbaarmaking vereist is aan wetshandhavingsinstanties of als we geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de belangen van individuele personen te beschermen (bijv. door fysieke schade) of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten.

Beveiliging en opslag.

Alliantie werkt in overeenstemming met strikte en gedetailleerde beleidslijnen en procedures en maakt gebruik van fysieke, elektronische, bestuurlijke en technische procedures om persoonlijke informatie te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Alliantie zal persoonlijke informatie vernietigen of de-identificeren zodra we deze niet langer nodig hebben voor onze activiteiten of zoals vereist door de wet. Alliantie traint haar medewerkers op het gebied van privacy en veiligheidsvoorschriften en verwacht bewuste naleving van alle ethische, wettelijke en procedurele IT vereisten.

Papieren archivering.

Alliantie slaat in beperkte vorm persoonlijke informatie op d.m.v. papieren archivering.

Elektronische archivering en opslag.

Alliantie werkt met een gekwalificeerde en gecertificeerde Cloud provider (ISO27001/NEN7510, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27017) met datacenters in de Europese Unie.

Alliantie werkt met verschillende geautomatiseerde systemen voor de verwerking van (persoons)gegevens. Dit kunnen applicaties zijn die niet inbegrepen zijn bij de dienstverlening van onze Cloud provider en de daarbij horende verwerkingsovereenkomst met Alliantie. Met ieder zelfstandig aanbiedende applicatiebeheerder heeft Alliantie een verwerkingsovereenkomst afgesloten en behoud hierin het recht gelijk aan dat van de Cloud provider van aanbieder te kunnen wijzigen. Alliantie hanteert hierbij selectie criteria ten aanzien van de betrouwbaarheid en veiligheid en het kunnen naleven van de AVG richtlijnen bij haar aanbieders

Verwerkingsregister.

AVG richtlijnen bepalen de reikwijdte en verplichting van het documenteren van de verwerkingsactiviteiten in een verwerkingsregister. In een dergelijk register zijn de volgende zaken nader gespecificeerd:

· Naam- en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke;

· Verwerkingsdoeleinden;

· Categorieën betrokkenen;

· Categorieën persoonsgegevens;

· Categorieën ontvangers;

· Doorgifte aan derde landen;

· Beoogde bewaartermijnen;

· Algemene beschrijving Technische en Organisatorische beveiligingsmaatregelen (TOMs)

Rechten van betrokkenen.

De volgende wettelijke rechten hebt u ten aanzien van uw persoonsgegevens die door Alliantie als verwerkingsverantwoordelijke zijn verzameld en verwerkt:

· Een overzicht van uw gegevens bij ons opvragen;

· Uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen;

· Uw gegevens laten verwijderen indien we dit binnen de naleving van de ons opgelegde wettelijke verplichtingen kunnen nakomen;

· Het recht op gegevensoverdraagbaarheid bij “geautomatiseerde verwerkingen” dit geldt niet voor papieren bestanden;

Door veranderende bedrijfsprocessen en/of veranderingen in wet en regelgeving die ten grondslag liggen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in relatie tot onze activiteiten kan dit Privacy Statement herzien worden. We dragen er zorg voor dat alleen persoonlijke informatie die relevant is voor het beoogde gebruik, nauwkeurig, volledig, actueel en betrouwbaar is met betrekking tot de doeleinden waarvoor de informatie wordt verstrekt of verkregen.

Contact informatie: Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens en/of het  Alliantie Privacy Statement kunnen worden verzonden per e-mail naar: Info@alliantie.nl

Privacy Statement