Lees hier de antwoorden van Alliantie op de stellingen van kieskompas voor Noord-Brabant

De provincie moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer

Alhoewel Brabant een grote provincie is waar velen zich noodgedwongen vooral richten op vervoer met de auto, zal extra geïnvesteerd moeten worden in het openbaar vervoer om onder andere de dorpen goed bereikbaar te houden.

De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto’s dan minder goed kunnen doorrijden

De fiets is een efficiënt vervoermiddel voor kortere afstanden. De fiets is relatief goedkoop in aanschaf en onderhoud, nauwelijks milieubelastend en neemt weinig plek in de openbare ruimte in. Goede fietsverbindingen in heel Brabant is voor iedereen goed.

De provincie moet ervoor zorgen dat naar kleine dorpen vaker een bus rijdt, ook al moet de provinciale wegenbelasting daarvoor omhoog

Betere busverbindingen in kleine dorpen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Hiervoor zou een verhoging van de provinciale wegenbelasting niet nodig moeten zijn.

Provinciale wegen mogen worden uitgebreid met extra rijstroken, ook al verdwijnt er dan groen

Provinciale wegen mogen worden uitgebreid met extra rijstroken als aangetoond is dat dit bijdraagt en betere verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming. Het inleveren van een al dan niet groene berm draagt niet perse bij aan verlies aan kwaliteit van de omgeving.

De provincie moet zich inzetten om het aantal vluchten op Eindhoven Airport te verminderen

Een eventuele vermindering van vluchten kan alleen in nationaal verband genomen worden. We willen voorkomen dat Brabanders met de auto moeten uitwijken naar andere vliegvelden, met een nog grotere milieubelasting en verkeersdruk op Brabantse wegen tot gevolg.

Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied

Allereerst moet zoveel mogelijk gebouwd worden in steden en dorpen (inbreiding of verdichting). Sommige stukken in het buitengebied zijn vanwege hun ligging geschikt voor woningbouw, zodat er voldoende woningen kunnen worden gebouwd, zonder het open karakter van het buitengebied aan te tasten.

Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen

Dorpen en steden in Brabant floreren bij een goede mix van woningtypen. De provincie heeft een belangrijke coördinerende rol bij woningbouw en moet ingrijpen indien nodig om een goede mix woningtypen te realiseren.

De provincie moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning kunnen wonen

Dit moet van park tot park bekeken worden. Sommige parken lenen zich hier beter voor dan andere parken. Door permanente bewoning onder voorwaarden toe te staan wordt ook een deel van de woninghuisvesting ondervangen.

In Noord-Brabant mogen geen recreatiewoningen in natuurgebieden meer worden gebouwd

Voortdurend wordt geroepen dat natuurherstel nodig is maar in de afgelopen jaren is meer dan een verdubbeling van recreatiebouw in de nabijheid van Natura 2000 gebieden gerealiseerd. Deze twee zaken zijn niet met elkaar te rijmen.

De provincie moet de bouw van tijdelijke woningen stimuleren

De nood is hoog, dus er moet iets gebeuren. Het is hierbij wel belangrijk dat we voor iedereen bouwen en niet alleen voor statushouders en arbeidsmigranten. De provincie Brabant is er niet om falend overheidsbeleid op dit vlak te faciliteren.

Leegstaande bedrijfspanden op bedrijfsterreinen moeten worden omgebouwd tot woningen

In specifieke situaties moet het mogelijk zijn om de broodnodige woningen zo te kunnen realiseren. In andere gevallen kan opknappen van het bedrijfsterrein een betere keuze zijn.

Er moeten meer windmolens in de provincie Noord-Brabant komen

Windmolens zijn weinig efficiënt op land, dragen bij aan horizonvervuiling, roepen welzijnsklachten bij omwonenden op. Daarnaast moet de schaarse openbare ruimte zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Windmolens leggen grote beperkingen op aan de omgeving en het verdere gebruik hiervan.

De meest milieuvervuilende bedrijven moeten weg uit Noord-Brabant, ook al gaat dat ten koste van werkgelegenheid

Alle in Brabant gevestigde bedrijven moeten aan de geldende milieuvoorschriften voldoen. Maatregelen die genomen worden moet bijdragen aan verbetering van de leefomgeving. Verplaatsing van de vervuiling naar een locatie buiten Brabant lost hieraan niks op.

Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst

Het is een aantasting van het buitengebied en een weinig efficiënt gebruik van de schaarse openbare ruimte. Liever eerst zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen op daken van bedrijfsgebouwen. Hier is nog voldoende potentieel.

In Noord-Brabant mag een kerncentrale komen

 De nieuwste generatie kerncentrales zijn goed en veilig.

Om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken, moet de provincie extra inzetten op het plaatsen van openbare laadpalen

Dit is vooral een taak van gemeenten en commerciële partijen. In uitzonderlijke gevallen kan de provincie een rol spelen bij realiseren van elektrische oplaadvoorzieningen.

De uitstoot van de Amercentrale in Geertruidenberg moet drastisch worden verminderd

Het is wenselijk om de uitstoot drastisch te beperken maar dat kan alleen op voorwaarde dat er goede alternatieven zijn voor een stabiele en betrouwbare energievoorziening.

Om de uitstoot van stikstof te verminderen mag de provincie boeren gedwongen uitkopen

Uit de huidige praktijk blijkt dat stikstof van de uitgekochte boeren wordt ingezet voor wegenaanleg, vergunning van Schiphol etc. De uitkoop komt nu dus nauwelijks ten goede aan de natuur. Een tweede argument is de juridische twijfel over de haalbaarheid van gedwongen uitkoop en de tijd die dat vergt. Het gehele stikstofbeleid moet worden herzien, omdat het niet bijdraagt aan doeltreffend natuurbeleid.

Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid

De natuur is er veel meer bij gebaat als de focus op stikstof wordt losgelaten en vervangen voor een minder eenzijdige benadering. De Rijksoverheid heeft onterecht de vermindering van stikstof tot enig toetsingscriterium verheven als voorwaarde voor natuurherstel.

Brabantse boeren moet evenveel tijd krijgen om hun stallen emissiearm te maken als boeren in andere provincies

Het huidige provinciale beleid leidt er niet toe dat er in Brabant eerder emissiearme stallen komen, maar veroorzaakt vooral meer juridische onzekerheid en bureaucratie.

De provincie moet bestaande natuurgebieden uitbreiden, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond

Het uitbreiden van natuurgebieden is geen doel op zich. Daar waar het kan, mag het. Daar waar het niet gepast is, hoeft het niet.

Om de natuur in de Biesbosch te beschermen, mag recreatie daar worden beperkt

Als de drukte te groot wordt is dat acceptabel, als daarmee de bescherming van de Biesbosch gebaat is.

De provincie moet strengere regels voor de luchtkwaliteit opstellen dan de landelijke overheid

Een goede luchtkwaliteit is essentieel voor de leefbaarheid. Landelijke en Europees beleid is de enige manier om dit goed te doen.

De provinciale wegenbelasting moet worden verlaagd, ook al moet de provincie daardoor bezuinigen

We streven naar efficiënt en zuinig gebruik van belastinggeld en dus ook naar niet te hoge belastingen. Het provinciale huishoudboekje moet op orde gebracht worden. Als hiervoor bezuinigingen nodig zijn, dan gaan we die niet uit de weg.

In Noord-Brabant mogen nieuwe bedrijventerreinen komen, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied

We zijn er niet van overtuigd dat er nog nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn. Er moet eerst gekeken worden naar herstructurering van bestaande, verouderde industrieterreinen.

De provincie moet de komst van grote distributiecentra tegenhouden, ook als hierdoor banen verloren gaan

De hoeveelheid ruimte die dergelijke distributiecentra innemen weegt niet op tegen de hoeveelheid werkgelegenheid en het efficiënt gebruik van schaarse openbare ruimte.

Er moeten veel meer woningen voor arbeidsmigranten gebouwd worden (a)

De bouw van woningen moet gericht zijn op de behoefte van de gehele Nederlandse samenleving.

Om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren, moeten er meer woningen voor hen gebouwd worden (b)

Het is vooral een verantwoordelijkheid van de werkgevers die deze mensen naar hier toe halen om te zorgen voor goede huisvesting en goede leefomstandigheden.

De provincie moet extra geld uitgeven om Brainport Eindhoven te ondersteunen

Het zijn bepaald niet de armste bedrijven die zich daar gevestigd hebben, ze kunnen dus zelf ook het nodige doen. Toch is er niets mis mee om als provincie te acteren als er specifieke gemeenschappelijke wensen zijn. Het is per slot van rekening de tweede groeiregio van Nederland en daar mag je ook trots op zijn.

De provincie moet kleinere gemeenten aanmoedigen om samen als één gemeente verder te gaan

Het is aan de gemeenten zelf over om te beslissen of ze zelfstandig willen zijn of samen willen gaan met andere gemeenten. Groter is niet noodzakelijk ook beter.

In plaats van preventie moet er meer geld naar een harde aanpak van drugsoverlast

De enige manier om de internationale drugshandel aan te pakken is door het op alle fronten te bestrijden en zo het verdienmodel uit te kleden. Zo zorgen we ervoor dat Brabant geen aantrekkelijke vestigingsplek meer is voor drugscriminelen.

Als gemeenten onvoldoende statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) huisvesten, moet de provincie ingrijpen

Het is allereerst van belang dat de Rijksoverheid een beter bij Nederland passend asielbeleid gaat voeren en dus de instroom beperkt. Zolang de provincie Brabant het probleem van de Rijksoverheid blijft oplossen door het beleid te blijven faciliteren, zal er bij de Rijksoverheid geen prikkel zijn om het beleid aan te passen.

Noord-Brabant moet meer geld uittrekken voor de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders)

Dit is een taak van de Rijksoverheid.

De provincie moet meer geld uitgeven om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen

Dit is in eerste instantie een taak van de gemeenten en niet van de provincie. Waar nodig kan de provincie een rol spelen.

De provincie moet meer investeren in voorzieningen in kleine dorpen, ook als deze weinig gebruikt worden

Het houdt kleine dorpen aantrekkelijk om te gaan wonen en vergroot de leefbaarheid voor de bewoners.

De provincie moet meer geld uitgeven aan activiteiten die Brabantse identiteit uitdragen en minder aan grote culturele instellingen

De provincie moet streven naar een breed en diverse aanbod van culturele activiteiten, aangeboden door zowel grote als kleinere instellingen. De verdeling van hiervoor benodigde gelden moet navenant zijn.

De provincie moet bezuinigen op kunst en cultuur

Niet mee eens. Kunst en cultuur leveren een waardevolle bijdrage aan de Brabantse samenleving. De provincie moet zich er wel voor inzetten dat er een meer rechtvaardig deel van de landelijke cultuurbegroting naar Brabant komt. Nu blijft veruit het meeste geld “hangen” in de Randstad.

Stellingen Kieskompas Brabant