Lees hier de antwoorden van Alliantie op de stellingen van kieskompas voor Overijssel

De provincie moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer

Neutraal Bereikbaarheid van kleine kernen en bedrijventerreinen moet gewaarborgd moet zijn. Dit zal soms extra investeringen in openbaar vervoer vragen. Er moet nog voldoende geld zijn om de veiligheid van de wegen te verbeteren.

De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto’s dan minder goed kunnen doorrijden

Neutraal Fietsen is één van de oplossingen voor grote maatschappelijke problemen van deze tijd, zoals overgewicht, klimaatverandering en luchtkwaliteit. Het is daarom belangrijk ruimte te bieden aan fietsen en een goed netwerk van fietspaden hoort daarbij. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat niet iedereen kan fietsen en dat in Overijssel soms ook de afstanden te groot zijn om te fietsen. Ruimte voor de fiets moet dan ook zo min mogelijk ten koste gaan van autoverkeer en openbaar vervoer.

De provincie moet extra geld investeren in snelfietspaden, ook al gaat er dan minder geld naar wegen voor autoverkeer

Eens Er moet extra geld naar snelfietspaden moet gaan, onder meer vanwege de opkomst van de e-bikes en de speed pedelecs. Er moet nog wel voldoende geld blijven om de veiligheid van de autowegen te verbeteren.

De provincie moet ervoor zorgen dat naar kleine dorpen vaker een bus rijdt, ook al moet de provinciale wegenbelasting daarvoor omhoog

Eens De bereikbaarheid van kleine kernen en bedrijventerrein staat teveel onder druk. Voor de leefbaarheid van de kleine kernen en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, is extra geld voor bereikbaarheid nodig. De totale lasten moeten niet hoger worden.

De N35 tussen Wierden en Wijthmen moet vierbaans worden, ook als er daardoor minder geld is voor openbaar vervoer

Helemaal eens. De N35 is één van de belangrijkste verbindingswegen van de provincie. Verbreden is goed voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid, de veiligheid en de werkgelegenheid. De N35 is wel een Rijksweg, maar Overijssel kan meebetalen aan een versnelde verbreding.

De provincie moet extra geld uittrekken zodat Twente Airport een luchthaven met vakantievluchten wordt (burgerluchthaven)

Helemaal oneens. Burgerluchtvaart op een kleine schaal is niet rendabel, te meer daar er voldoende alternatieven in de buurt zijn (Münster-Osnabruck, Eelde, Eindhoven). Het is wel goed om Twente Airport open te houden voor luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid en ook andere activiteiten.

De provincie moet zich blijven verzetten tegen de opening van Lelystad Airport

Eens. Luchtvaart vanuit Lelystad leidt tot veel overlast in het westen van Overijssel. Opening van Lelystad Airport is daarom voor Overijssel geen goede zaak.

Om de uitstoot van stikstof te verminderen mag de provincie boeren gedwongen uitkopen

Dwang en gedwongen uitkoop zijn een heilloze weg. Wij staan voor een leefbaar platteland met een gezonde boerenstand. De provincie moet een ander landbouw- en natuurbeleid gaan voeren, waarbij vakkennis en praktijkervaring van (agrarisch-) natuurbeheer bepalend zijn. De staat van instandhouding van de natuur moet worden geborgd. Het streven naar onhaalbare stikstofdepositiedoelen met een daarvoor ongeschikt model moet stoppen. Ten behoeve van schonere lucht moet de landbouw samen met overige sectoren wel mee blijven doen aan verdere reductie van de stikstofuitstoot.

Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid

Wie weer natuurbeleid wil dat zich richt op de staat van de natuur, moet stoppen met het eenzijdig sturen op stikstof, en in het bijzonder met de kritische depositiewaarde (KDW – dat gebruikt moet worden als een risicoindicator en niet kan dienen als beleidsdoel) en het rekenmodel Aerius (niet geschikt voor toetsen individuele vergunningen). We willen een drempelwaarde van 1 mol/hectare/jaar gaan hanteren waarmee de PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden en bouwprojecten kunnen doorgaan. Reductie van stikstofuitstoot moet gebeuren door innovatie en vrijwillige uitkoop van stoppende boeren en niet door onteigening.

De provincie moet vaker opkomen voor de belangen van boeren, ook als dit leidt tot schade aan de natuur

Neutraal. Nederlanders consumeren nu al meer dan onze landbouwgrond oplevert. We moeten daarom zuinig zijn op onze kostbare landbouwgronden. Landbouw en natuur moet in harmonie met elkaar komen door meer agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken. De provincie moet meer werk maken van agrarisch natuur- en waterbeheer, groene en blauwe diensten, als aanvullend verdienmodel voor boeren en tuinders die ons cultuurlandschap onderhouden en vormgeven. Bij knelpunten zal een goede belangenafweging moeten worden gemaakt.

Het Nationale Park Sallandse Heuvelrug mag worden uitgebreid, ook als dit ten koste gaat van landbouwgrond (a)

Oneens. Het Nationale Park Sallandse Heuvelrug moeten we goed in stand houden. We moeten echter ook zuinig zijn op onze vruchtbare landbouwgrond. Wellicht is er synergie mogelijk in de vorm van agrarisch natuurbeheer op vrijwillige basis.

De provincie moet bestaande natuurgebieden uitbreiden, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond (b)

Oneens. Natuurgebieden moeten in goede staat van instandhouding worden gebracht en gehouden. We moeten echter ook zuinig zijn op onze vruchtbare landbouwgrond. Synergie is mogelijk in de vorm van agrarisch natuurbeheer op vrijwillige basis met een marktconforme vergoeding.

Om natuurgebieden te beschermen, mogen mountainbikers worden geweerd

Oneens. Natuurgebieden zijn voor het behoud van natuurlijke soortenrijkdom, maar ook voor recreatie en educatie. Daarom mag ook ruimte zijn voor wandel-, ruiter- en mountainbikepaden, zolang er ook maar voldoende delen van de gebieden onverstoord blijven.

In Overijssel is geen ruimte voor de wolf

Eens. Natuurbescherming mag nooit boven veiligheid van inwoners gaan en er is ook een grens tot hoever we dierenleed veroorzaakt door wolven willen toestaan. Ook ons vee en onze huisdieren verdienen bescherming. Doelgericht beheer van wolven in de provincie is dus noodzakelijk. De provincie moet daarom een veel actievere rol gaan spelen om schade door aanvallen van wolven op landbouwhuisdieren effectief te voorkomen en moet daarbij als bevoegd gezag waar nodig kiezen voor ecologisch onderbouwde en juridisch geborgde ontheffingen voor afschot van problematische wolven. Afschot is nu reeds onder voorwaarden mogelijk onder de Europese en nationale natuurwetgeving. Ook willen we een brede maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van wolvenpopulaties in Overijssel.

Er moeten meer windmolens in de provincie Overijssel komen

Helemaal oneens. We zijn tegen grote windturbines op land, maar losse windmolens (in het bijzonder tot 15 meter hoog) moeten mogelijk zijn voor dorpen die met de gehele gemeenschap energieneutraal willen worden en voor individuele agrariërs die willen meedoen aan de energietransitie.

De meest milieuvervuilende bedrijven moeten weg uit Overijssel, ook al gaat dat ten koste van werkgelegenheid

Helemaal oneens. Behoud van de regionale werkgelegenheid is belangrijk. Tegelijkertijd moeten bedrijven verduurzamen en hun milieudruk verminderen. We vinden dat de provincie met de meest vervuilende bedrijven moet overleggen om hen te stimuleren tot innovatie en omschakeling om zo een vertrek te voorkomen. Waar mogelijk dient de provincie verbinding te leggen met partijen die deze ondernemingen kunnen helpen.

Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst

Oneens. Zonnepanelen dragen bij aan duurzame energieproductie. Prioriteit is het om de panelen op daken van huizen, erven en bedrijven te installeren en op reststroken grond van overheden en andersoortige bedrijven. Er bestaat reeds een tekort aan landbouwgrond, waarop we zuinig moeten zijn. Een tijdelijk moratorium op de aanleg van zonnevelden op essentiële landbouwgronden om verrommeling van het landschap te voorkomen is dan ook voor Overijssel de beste keuze. Zorgvuldige afwegingen zijn nodig voor projecten die decennialang het aanzien van het buitengebied zullen bepalen. Zonnepanelen dienen zo duurzaam mogelijk te zijn, zodat deze aan het einde van de levensduur geen afvalprobleem opleveren.

In Overijssel mag een kerncentrale komen

Eens. Het is belangrijk om – meer dan nu – integraal en onbevooroordeeld te kijken naar de energietransitie, waarbij ook actief gebruik gemaakt wordt van kernenergie en (rest)warmtebronnen uit afvalverwijdering en industrie. Echter, het is logischer om kerncentrales te plaatsen waar nu grote kolencentrales aanwezig zijn en met name dicht bij de kust vanwege het benodigde koelwater. Een kerncentrale in Overijssel is daarom niet logisch, maar hoeft niet principieel te worden uitgesloten.

Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied

Eens. Er moet eerst logisch en praktisch worden gekeken naar de mogelijkheden om binnen kernen van dorpen en stadswijken te bouwen en slim gebruik te maken van bestaande woningen en gebouwen. Wanneer dat onvoldoende ruimte biedt, is bouwen in het buitengebied een logische stap. Ook als dat ten koste gaat van groen, want woonruimte is een belangrijke levensbehoefte.

Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen

Oneens. We zijn voor meer energiezuinige en betaalbare huurwoningen, maar tegen het van bovenaf dwingen van gemeenten. Wij zien gemeenten namelijk als eigenstandige bestuurslaag. Gemeenten hebben hun eigen verantwoordelijkheden, waaronder woningbouw.

Nieuwe woningen moeten vooral binnen dorps- en stadsgrenzen worden gebouwd, in plaats van in het buitengebied

Eens. Er moet eerst logisch en praktisch worden gekeken naar de mogelijkheden om binnen kernen van dorpen en stadswijken te bouwen en slim gebruik te maken van bestaande woningen en gebouwen. Wanneer dat onvoldoende ruimte biedt, is bouwen in het buitengebied een logische stap. Ook als dat ten koste gaat van groen, want woonruimte is een belangrijke levensbehoefte.

In Overijssel moeten gemeenten meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen waar woningen gebouwd mogen worden

Neutraal. De provincie moet op hoofdlijnen sturen op het aantal te bouwen woningen in de gehele provincie en dit met de gemeenten afstemmen. De provincie moet erop toezien dat voorzieningen zoals openbaar vervoer en plekken voor sociale ontmoetingen (zoals dorpshuizen) in de plannen van de gemeente worden betrokken.

Om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren, moeten er meer woningen voor hen gebouwd worden

Eens. Mensen die hier wonen en werken (dus ook arbeidsmigranten) hebben recht op een fatsoenlijk onderkomen, niet meer, maar ook niet minder als de Nederlandse burgers. Daarvoor zijn meer betaalbare woningen nodig.

De provincie moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning kunnen wonen

Neutraal. Vakantiehuizen zijn bestemd voor recreatie, echter bestaat er grote woningnood, dus in bepaalde gevallen kan permanente bewoning een optie zijn om te zorgen dat mensen in kwetsbare situaties wel een dak boven hun hoofd hebben.

De provincie moet zich inzetten om er voor te zorgen dat elke gemeente in Overijssel hun eigen inwoners voorrang geven op een woning

Neutraal. De provincie gaat niet over het gemeentelijke woningbeleid.

De provinciale wegenbelasting moet worden verlaagd, ook al moet de provincie daardoor bezuinigen

Oneens. De wegenbelasting in Overijssel is relatief laag. Het is zaak om de inkomsten hieruit zuinig en effectief te besteden.

De provincie moet meer geld uitgeven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen

Neutraal. De provincie heeft hierin een voorbeeldfunctie en moet zich in het eigen personeelsbeleid inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarnaast kan de provincie vanuit haar netwerk in de regio een verbindende rol hebben tussen verschillende partijen. De gedachte is zonder meer sympathiek, maar het is geen taak van de provincie.

Overijssel moet stoppen met het aanwijzen van nieuwe locaties voor zoutwinning, ook als er hierdoor minder banen zijn

Neutraal. Zout is een belangrijke grondstof voor bouwmaterialen, medicijnen, levensmiddelen en gladheidsbestrijding. De zoutwinning is ook een belangrijke bron van werkgelegenheid in de regio Twente. Het aanwijzen van locaties voor zoutwinning is echter een bevoegdheid van het Rijk. De provincie moet adviseren om zoutwinning alleen toe te staan als de veiligheid van de inwoners gewaarborgd en de milieu-impact minimaal is.

De provincie moet nieuwe waterwinlocaties voor drinkwater vaststellen, ook als dit zorgt voor schade aan de natuur

Eens. Drinkwaterwinning is zeker in Twente relatief schaars. Uiteraard heeft het de voorkeur als drinkwaterwinning geen schade aan de natuur veroorzaakt, echter als er waterschaarste dreigt, gaat het belang van de inwoners voor.

De provincie moet de schade aan de huizen langs het kanaal Almelo-de Haandrik vergoeden, tenzij de provincie kan aantonen dat de schade niet is veroorzaakt door de aanleg van het kanaal (a)

Helemaal eens. De provincie moet de schade aan de huizen langs het kanaal Almelo-de Haandrik vergoeden, tenzij de provincie kan aantonen dat de schade niet is veroorzaakt door werk aan het kanaal. De bewijslast ligt hierin bij de provincie. Als niet duidelijk is waardoor de schade veroorzaakt is, moet de provincie ervoor zorgen dat de inwoners niet met de schade blijven zitten.

De vergoeding voor de schade aan huizen langs het kanaal Almelo-de Haandrik moet ruimhartig zijn (b)

Helemaal eens. Een kwestie van rechtvaardigheid!

Er moet een verbod komen op de paasvuren

Helemaal oneens. Paasvuren zijn cultureel erfgoed en goed voor de gemeenschapszin en daarom moeten ze actief beschermd en bevorderd worden. Het hout voor het paasvuur is biomassa afkomstig uit het onderhoud van het mooie Overijsselse landschap.

De provincie moet extra geld uitgeven om meer grote sportevenementen naar Overijssel halen

Oneens. De provincie moet bestaande grote evenementen blijven faciliteren, maar extra geld uitgeven aan meer grote evenementen is niet nodig. Nieuwe evenementen van onderop kan de provincie wel ruimte aan bieden.

De provincie Overijssel moet zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra

Neutraal. De provincie heeft hier geen verantwoordelijkheid in en het is aan de gemeenten om hier een zelfstandige beslissing over te nemen. Wel willen we met de gemeente meedenken om tot een goede en humane oplossing te komen. Het is een Europese en nationale verantwoordelijkheid om de instroom draagbaar voor onze samenleving te houden. Binnen dat kader zouden de gemeenten hun verantwoordelijkheid gezamenlijk moeten nemen.

Overijssel moet meer geld uittrekken voor de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders)

Neutraal. Integratie is geen provinciale taak.

De provincie moet meer investeren in voorzieningen in kleine dorpen, ook als deze weinig gebruikt worden

Helemaal eens. De provincie moet actief bijdragen om de verschraling tegen te gaan van voorzieningen in kleine kernen waardoor de leefbaarheid afneemt. Een goede bereikbaarheid (ook voor degenen die zelf geen auto hebben) en andere publieke voorzieningen (bibliotheek, scholen, buurthuizen) vinden we noodzakelijk. Ook al is dit laatste een primaire verantwoordelijkheid voor de gemeente, wel willen we meewerken om bijvoorbeeld nieuwbouwplannen in kleine kernen mogelijk te maken zodat er een betere verdeling van de lasten en het gebruik ontstaat.

De Provincie moet zich inzetten om de acceptatie van LHBTI+’ers te vergroten (a)

Neutraal. We zijn voor gelijkwaardigheid van ieder mens als persoon. Wij zijn daarom geen voorstander van discriminatie, dus ook niet van positieve discriminatie van deelgroepen in de samenleving. Uiteraard vinden we het wel belangrijk dat iedereen geaccepteerd wordt.

Communicatie vanuit de provincie moet genderneutraal zijn (b)

Oneens. Dit is geen prioriteit voor de provincie. We zijn voor gelijkwaardigheid voor ieder mens als persoon. Prioriteiten zijn betaalbare woningen, voedsel en energie en een betrouwbare overheid.

De provincie moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur

Oneens. Er hoeft door de provincie Overijssel niet meer geld uitgegeven te worden aan kunst en cultuur, maar er hoeft ook niet op te worden bezuinigd. Noaberschap en gemeenschapszin zijn belangrijk in Overijssel en vormen de sociale lijm in onze lokale gemeenschappen. Initiatieven die noaberschap bevorderen, ons cultureel erfgoed beschermen en toegankelijk maken voor iedereen en actief bijdragen aan de gemeenschap moeten voorrang krijgen.

Stellingen Kieskompas Overijssel