(*) De ALV vond plaats vóór bekend was dat Bart-Jan Heine en Marinus den Hartogh respectievelijk kandidaat en lijstduwer zijn voor Nieuw Sociaal Contract bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen

De zon breekt door de regenwolken heen wanneer Allianten uit heel Nederland zich verzamelen in Horssen voor de tweede algemene ledenvergadering (ALV) van onze beweging. In de cafézaal van zeugenboerderij ‘Bij ons Bee’ voelt het door de gemoedelijke inrichting net als een huiskamer. Over tafel gaan dezelfde zorgen en kwesties als aan iedere keukentafel besproken worden. Alliantie wil bijdragen aan een oplossing voor juist die zaken. Dat bindt de aanwezigen in Horssen.

Actualiteit en Kamerverkiezingen
Voorzitter Henriette van Hedel begint haar verhaal met de constatering dat er veel is gebeurd in de maanden sinds de vorige ledenvergadering. Zowel binnen Alliantie, in de vorm van werkbezoeken en het schrijven van ons beginselprogramma, maar ook daarbuiten.

Het kabinet is gevallen en Nederland maakt zich klaar voor verkiezingen. Daarnaast is er een nieuwe partij op het politieke strijdtoneel verschenen in de vorm van Nieuw Sociaal Contract (NSC). Samen met Marinus den Hartogh legt Van Hedel aan de leden uit waarom Alliantie, in het licht van die ontwikkelingen niet deelneemt aan de verkiezingen. In praktische zin komen deze te vroeg voor een kleine startende organisatie met beperkte middelen. Een belangrijke reden is echter ook de grote verwachte overlap tussen NSC en onze beweging. Met dezelfde doelen voor ogen is het dan beter om, waar mogelijk en gewenst, de krachten te bundelen.

‘Het zou natuurlijk heel fijn zijn als één keer in de vier jaar naar de stembus gaan genoeg zou zijn om de problemen in Nederland op te lossen, maar dat is helaas niet zo.’ houdt voorzitter Van Hedel de aanwezigen voor. ‘In Den Haag moet er het een en ander veranderen, maar ook in de rest van het land op tal van maatschappelijke terreinen waar we zien dat de overheid en de markt falen. En het is aan ons als burgers om dat te verbeteren, vorm en inhoud te geven,’ betoogt zij. Alliantie wil zich de komende tijd vooral daar op richten, zonder het politieke aspect uit het oog te verliezen. Hoe we dat gaan doen is het officieuze thema van de ALV in het Gelderse Horssen.

Beginselprogramma
Sinds de laatste ALV in Zwolle is er door de beginselprogrammacommissie geschreven aan een document dat het “waarom’’ van Alliantie duidelijk onder woorden moet brengen. Tijdens een tweetal bijeenkomsten konden leden reageren en aanvullingen voorstellen. Het eindproduct, het beginselprogramma van Alliantie, werd door Marinus den Hartogh gepresenteerd aan de leden. Door verschillenden van hen werd met waardering teruggekeken op het goede inhoudelijke debat tijdens de ledenbijeenkomsten.

Den Hartogh spreekt zijn waardering en dank uit voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd en voor de commissieleden in het bijzonder. Het beginselprogramma opent met ‘De Staat van Nederland’, een beschrijving over de crises die ons in hun greep houden en waar die vandaan komen. Vervolgens beschrijft het programma waar volgens Alliantie de oplossingen ligt en hoe wij de rol van de politiek en burgers daarin zien.

‘Onze beginselen vertellen hoe wij ons als burgerbeweging willen uitten en geven onze standpunten en acties onderbouwing en voorspelbaarheid. Ze maken ons betrouwbaar én helpen ons om meer een gemeenschap van gelijkgestemden te worden’ legt Den Hartogh het belang van het beginselprogramma uit. Per acclamatie wordt het beginselprogramma door de leden aangenomen en vervolgens symbolisch met een handtekening van alle aanwezigen bekrachtigd.

Bestuur
Vanaf het eerste begin had Maarten van den Tillaart zitting in het bestuur. Hij bouwde mee aan Alliantie dat in drie provincies meedeed aan de provinciale statenverkiezingen. Daarvoor en het bestuurlijke werk werd hij door Henriette van Hedel namens alle leden hartelijk bedankt. Maarten gaf tijdens de ledenvergadering nog uitgebreid toelichting op de besteding van de campagnegelden en zwaaide vervolgens af als penningmeester. Aan de leden werd vervolgens gevraagd in te stemmen met Jan Bernard Koolen als bestuurslid, dat per acclamatie gebeurde. De uit Kaatsheuvel afkomstige Koolen heeft lange bestuurlijke ervaring in de zorg. Met zijn toetreden tot het bestuur wordt de maatschappelijke focus van Alliantie naast het politieke verder versterkt. Hierdoor ziet na de ALV het bestuur van Alliantie er als volgt uit: Henriette van Hedel is voorzitter van Alliantie, Marinus den Hartogh en Bart-Jan Heine nemen de portefeuille van respectievelijk penningmeester en secretaris op zich. Jan Bernard Koolen is algemeen bestuurslid.

De leden van Alliantie vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn en het maatschappelijk middenveld actief op te zoeken. Hiervoor is tijdens de ALV een activiteitencommissie benoemt onder leiding van Tony Sener.

Daarnaast is er een kascontrolecommissie ingesteld met Eric Sluis en Noël Suurmeijer als leden. Goed bestuur en verantwoording zijn namelijk niet alleen van belang voor een goede werking van de overheid, maar uiteraard ook voor onze vereniging.

Daarnaast doet het bestuur een oproep aan de leden voor het vervullen van vacatures op het gebied van fondsen- en ledenwerving. Het bestuur laat tot slot ook weten actief op zoek te zijn naar een nieuw bestuurslid om de focus van de Alliantie op maatschappelijke verandering van onderop stevig in het bestuur te verankeren.

“En nu verder!”
Het grootste gedeelte van de ledenvergadering wordt in groepen en gezamenlijk nagedacht over de onderwerpen die ons aan het hart gaan. De vraag is; wat willen wij samen onder de vlag van Alliantie gaan doen? De antwoorden hierop zijn divers, maar geven allemaal een duidelijk uiting van actieve betrokkenheid bij de publieke zaak. Dit bindt onze leden die zich verzameld hebben op 23 september.

De duidelijke wens die wordt uitgesproken is dat we door willen gaan met onze burgerbeweging. Met meer nadruk de komende tijd op maatschappelijke verandering en minder een opstelling als politieke partij. Dit kan bijvoorbeeld door samen met professionals,  praktijk- en ervaringsdeskundigen en betrokken burgers onderwerpen uit te pluizen en vervolgens concrete voorstellen te doen voor verbetering. Tijdens de discussies worden onder andere woningbouw, gezondheidszorg, stikstof en armoedebeleid genoemd. Dit hoeft niet alleen maar in de vorm van rapporten te gebeuren, maar vooral met burgerinitiatieven of acties, zoals petities.

Dat de maatschappij en politiek op veel vlakken is vastgelopen of in crisis verkeert is al vaak genoeg benoemd. Alliantie wil zich vooral richten op wat wél kan. Ons motto ‘Het kan wél!’ is de motivatie waarmee de beweging wil werken aan oplossingen. Op de schaal van regio of provincie tot landelijk. Samen met alle mensen, clubs en organisaties van goede wil gaat Alliantie door voor ónze idealen voor Nederland. Met die conclusie wordt de ledenvergadering afgesloten en kijken de Allianten vooruit naar de toekomst.