Alliantie gaat uit van het gemeenschapsdenken. Mensen leven hun leven in relatie tot anderen, en in die gemeenschappen kunnen mensen floreren.  Dat is geen waardeoordeel, dat is een feitelijke constatering. Er zijn gemeenschappen in alle soorten en maten:  gezinnen en families, collega’s, vriendengroepen, verenigingen, kerken, bedrijven, maar ook wijken, dorpen, regio’s en landen. Waar mensen in deze gemeenschappen op vrijwillige basis voor elkaar zorgen en met elkaar hun creativiteit de ruimte bieden, ontstaat een betere maatschappij dan door een per definitie onpersoonlijke en bureaucratische overheid. De overheid heeft haar eigen taken. Om in de economische en maatschappelijke welvaart te kunnen voorzien is een sociale markteconomie nodig. En er moet veiligheid, orde, rechtszekerheid en wetshandhaving zijn. De markt en de staat moeten zo georganiseerd zijn dat de genoemde gemeenschappen kunnen bloeien. De overheid en de markt zijn er voor de samenleving en niet andersom.

Rechtvaardigheid
 • Rechtsstaat verdedigen, met name de grondrechten die de macht van de staat begrenzen
 • Rechtvaardige wetten die ook gehandhaafd worden
 • Gelijke behandeling voor de wet
 • Een overheid die in de economie de taak als marktmeester vervult, maar zich onthoudt van oneerlijke concurrentie en ‘ondernemen’ met publiek geld.
 • Eenvoudig en rechtvaardig belastingstelsel
 • Elk leven telt
Bestaanszekerheid en welzijn
 • Degenen die het goed hebben ondersteunen ook degenen die het minder hebben
 • Betaalbare fatsoenlijke woningen
 • Betaalbare en betrouwbare energie
 • Betaalbare en toegankelijke zorg, ook voorwaarden scheppen voor gezond leven  
 • Goed onderwijs voor iedereen
 • Waardevast pensioen
 • Eenvoudig stelsel van sociale zekerheid
Realisme
 • Vertrouwen op praktijkkennis en ervaring, niet blind op modellen vertrouwen
 • Tegen allerhande utopieën, wensdenken en bestuurlijk hobbyisme (geforceerd koploper zijn)
 • Rekening houden met internationale realiteit
 • Prioriteit geven aan echte problemen
 • Bij elk voorstel altijd kijken naar wat voor burgers de echte gevolgen zijn
 • Nieuwe regels moeten voor invoering in de praktijk zijn getest op effectiviteit en maatschappelijke impact. 
Zelfbestuur
 • Democratie – een levende gemeenschap die zichzelf bestuurt
 • Tegen fusies in publieke sectoren, publieke voorzieningen zijn geen commercieel bedrijf
 • Handhaven en versterken eigen bevoegdheden gemeenten en provincies
 • Zuinig zijn op soevereiniteit in Europees en internationaal verband
 • Beschermen staatsvrij domein voor het maatschappelijk middenveld én de burger
Rentmeesterschap
 • Goed zorgen voor de leefomgeving, de landbouwgrond, het landschap en de natuur
 • Zorgvuldige omgang met gemeenschappelijke financiën en publieke bezittingen
 • Tegengaan van verspilling van geld, energie, producten en grondstoffen.
 • Streven naar een duurzame economie met zoveel mogelijk gesloten kringlopen

Uitgangspunten